e-Service

บริการรูปแบบออนไลน์

Q & A

ถามตอบทุกข้อสงสัย

ร้องเรียน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

แสดงความเห็น

การรับฟังความคิดเห็นประชาชน

สายตรง

ต่อสายตรงถึงผู้บริหาร

ข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ช่วยเหลือ

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

กิจกรรม

โครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการติดตาม สงเคราะห์ ช่วยเหลือภายหลังปล่อย : การเตรียมความพร้อมชุมชนในการรองรับเด็กและเยาวชนกลับคืนสู่สังคม”

โครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการติดตาม สงเคราะห์ ช่วยเหลือภายหลังปล่อย : การเตรียมความพร้อมชุมชนในการรองรับเด็กและเยาวชนกลับคืนสู่สังคม”

วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ . นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ มอบหมายให้ นางสะอาด อุดมศรีลาภ รองนายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการติดตาม สงเคราะห์ ช่วยเหลือภายหลังปล่อย : การเตรียมความพร้อมชุมชนในการรองรับเด็กและเยาวชนกลับคืนสู่สังคม” จัดโดย สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี . การประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีรูปแบบและแนวทางการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมชุมชนในการรองรับเด็กและเยาวชนกลับคืนสู่สังคม ตลอดจนเสริมสร้างให้สถานพินิจฯ ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีกลไกและระบบการเตรียมความพร้อมชุมชนในการรองรับเด็กและเยาวชนกลับคืนสู่สังคมร่วมกัน . โดยนายวรพงษ์ รอตเจริญ ผู้อำนวยการกองช่าง นางสุวิมล หนูงาม หัวหน้าสำนักปลัด นายนาวี วิเศษ หัวหน้าฝ่ายปกครอง และนายพิเชษฐ เตโช นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นตัวแทนเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เข้าร่วมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานพินิจ ผู้แทนชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนการรองรับและติดตามเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อยร่วมกัน

การประชุมและสัมมนาทางวิชาการ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7/2567

การประชุมและสัมมนาทางวิชาการ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7/2567

วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรม โนราบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี . นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ ดำรงตำแหน่งประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมการประชุมและสัมมนาทางวิชาการ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7/2567 ภายใต้หัวข้อ “การดำเนินการร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ” . โดยนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ดร.กัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์ นายอำเภอเกาะสมุย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม มีนายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์/นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเป็นผู้กล่าวรายงาน และนายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเปิดการประชุมฯ และมอบนโยบายแก่ผู้เข้าร่วมประชุม

พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทการพัฒนาองค์กรสตรีในจังหวัดจันทบุรี “กิจกรรมเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้พัฒนาสตรีอำเภอเมืองจันทบุรี”

พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทการพัฒนาองค์กรสตรีในจังหวัดจันทบุรี “กิจกรรมเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้พัฒนาสตรีอำเภอเมืองจันทบุรี”

วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ . นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทการพัฒนาองค์กรสตรีในจังหวัดจันทบุรี “กิจกรรมเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้พัฒนาสตรีอำเภอเมืองจันทบุรี” โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และกลุ่มสตรีอำเภอเมืองจันทบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดดังกล่าว . โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทการพัฒนาองค์กรสตรีในจังหวัดจันทบุรี “กิจกรรมเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้พัฒนาสตรีอำเภอสอยดาว” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อกระตุ้นให้เกิดองค์กรสตรีที่เข้มแข็ง มีการพัฒนาด้านสุขภาพร่างกายพัฒนาตนเอง พัฒนาครอบครัว ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม 2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สตรีมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ และมีประสิทธิผลสร้างสังคมแห่งความเสมอภาค ความเท่าเทียมกัน ความยุติธรรม สันติภาพและเป็นผู้นำในทุกระดับของการตัดสินใจทางสังคม เศรษฐกิจ และภาคสาธารณะ 3.เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา และสร้างสังคมที่เข้มแข็ง ผ่านการส่งเสริมการประกอบอาชีพ และการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม 4.เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ โดยองค์กร นำไปสู่การสร้างให้องค์กรเกิดความเข้มแข็งต่อไป

นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ ดำรงตำแหน่งประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี นำทีมสมาชิกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมโครงการอบรมและสัมมนาทางวิชาการ สันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ ดำรงตำแหน่งประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี นำทีมสมาชิกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมโครงการอบรมและสัมมนาทางวิชาการ สันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่12-14 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมอินโดจีน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว . โดยมีนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการอบรมฯ นายวันชัย นารีรักษ์ ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาล ภาคตะวันออก กล่าวรายงาน และนายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาล แห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม

ประกาศต่างๆ ของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

วีดีทัศน์

QR Code ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย (EIT)
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

Q&A