e-Service

บริการรูปแบบออนไลน์

Q & A

ถามตอบทุกข้อสงสัย

ร้องเรียน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

แสดงความเห็น

การรับฟังความคิดเห็นประชาชน

สายตรง

ต่อสายตรงถึงผู้บริหาร

ข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ช่วยเหลือ

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

การประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

การประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

การจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยในห้วงเดือนมิถุนายน 2566

การจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยในห้วงเดือนมิถุนายน 2566

นางสะอาด อุดมศรีลาภ รองนายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันอานันทมหิดล โดยมีนายกิตติพงศ์ กิตติคุณ นายอำเภอเมืองจันทบุรี เป็นประธานในพิธี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้

กิจกรรมสัปดาห์แห่งการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ

กิจกรรมสัปดาห์แห่งการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ

นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “สัปดาห์แห่งการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ”

ประกาศต่างๆ ของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

วีดีทัศน์

QR Code ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย (EIT)
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000