e-Service

บริการรูปแบบออนไลน์

Q & A

ถามตอบทุกข้อสงสัย

ร้องเรียน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

แสดงความเห็น

การรับฟังความคิดเห็นประชาชน

สายตรง

ต่อสายตรงถึงผู้บริหาร

ข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ช่วยเหลือ

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

กิจกรรม

การประชุมการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

การประชุมการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพลับพลา นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ มอบหมายให้ นายสราวุธ อินทะพันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เข้าร่วมประชุมการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โดยมีนายมณเฑียร วานิชศรี นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลา เป็นประธานคณะกรรมการการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ โดยมีวาระการประชุม การพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพ ตามแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอคณะกรรมการการประสานแผนพัฒนาระดับจังหวัดจันทบุรีต่อไป

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในเขตเทศบาลฯ ณ วัดดอนตาล และชุมชนที่ 6 (บ้านคุณอรวรรณ ระรื่น) โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมและรายละเอียดดังนี้ . ✅การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ฟรี) ✅การขึ้นทะเบียนสัตว์ สนัข - แมว ✅การประชาสัมพันธ์โครงการฯ และให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า . 🗓วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 09.30 - 12.00 น. วัดดอนตาล ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 13.00 - 15.30 น. ชุมชนที่ 6 (ซอยสุนทรธรรม) บ้านนางสาวอรวรรณ ระรื่น ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 🗓วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2567 09.30 - 12.00 น. วัดทองทั่ว ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 13.00 - 15.30 น. วัดเนินสูง ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 🗓วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2567 09.30 - 12.00 น. ชุมชนที่ 1 บ้าน สท.พิน จันทรังษี 13.00 - 15.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ . 📌หมายเหตุ 1. ให้บริการเฉพาะสุนัขและแมวในเขตเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ 2. เจ้าของสุนัขและแมวโปรดนำบัตรประชาชนมาด้วยเพื่อลงทะเบียน 3. เจ้าของสุนัขและแมวไม่สามารถนำสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีนยังสถานที่ให้บริการข้างต้นและประสงค์จะขอรับวัคซีนไปฉีดเอง ขอให้นำบัตรประจำตัวประชาชนและกระติกใส่น้ำแข็งมารับวัคซีน ณ เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป . ☎️ผู้ติดต่อประสานงาน 📙นางสาวพรทิพย์ รุ่งนิยม 08-0634-9314

โครงการ ค่ายกีฬาเยาวชนคนรักกีฬา เพื่อสุขภาพ จังหวัดจันทบุรี

โครงการ ค่ายกีฬาเยาวชนคนรักกีฬา เพื่อสุขภาพ จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนวัดเนินสูง นางสะอาด อุดมศรีลาภ รองนายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายกีฬา เยาวชนคนรักกีฬา เพื่อสุขภาพ จังหวัดจันทบุรี โดยมี นางสุภิดา ลิ้นทอง แกนนำเครือข่ายสุขภาพ สสส. จังหวัดจันทบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ และเจ้าหน้าที่กองการศึกษาเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ . โครงการในครั้งนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะ ในการเล่นกีฬาของเด็กและเยาวชน เสริมสร้างให้มีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา และห่างไกลจากยาเสพติด โครงการ ค่ายกีฬาเยาวชนคนรักกีฬา เพื่อสุขภาพ จังหวัดจันทบุรี ได้รับการสนับสนุนโดย แผนโครงการสนับสนุนการส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาเพื่อสุขภาพ (สสส.)

ประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2567

ประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพลอยจันท์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ มอบหมายให้ นางสุภิดา ลิ้นทอง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการบริหารและการจัดระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2567 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประธานกรรมการ มอบหมายให้ นางกขพร ไกยสุทธิ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในที่ประชุม

ประกาศต่างๆ ของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

วีดีทัศน์

QR Code ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย (EIT)
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000