ข้อมูล E-Service

ขอบริการ e-Service

ลำดับ ประเภทเรื่องขอบริการ เรื่อง วันที่บันทึก วันที่ดำเนินการ เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สถานะ
1 สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต้องการถังดับเพลิง 22 ส.ค. 2566
รออนุมัติ
2 สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต้องการถังขยะเพิ่มในหมู่บ้านนาแก อ.เมิอง จ.จันทบุรี 8 ส.ค. 2566
รออนุมัติ
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000