หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

วันที่ประกาศ ชื่อเรื่อง
28 มี.ค. 2566 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากร ในสังกัดเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
27 ม.ค. 2566 ประกาศ กทจ จันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
14 มี.ค. 2565 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู พ.ศ. 2562
14 มี.ค. 2565 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย 2558
14 มี.ค. 2565 แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
14 มี.ค. 2565 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งลูกจ้างของเทศบาล
14 มี.ค. 2565 หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินเดือน ฉบับ 57 เงินเดือนใหม่ 2559
14 มี.ค. 2565 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง
14 มี.ค. 2565 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครู พ.ศ.2562
14 มี.ค. 2565 การตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ และตรวจสอบประวัติของผู้ที่จะเข้ารับราชการใหม่
14 มี.ค. 2565 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 ลว 9 พ.ค.61(ล่าสุด)
14 มี.ค. 2565 หลักเกณฑ์การกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล 2564
14 มี.ค. 2565 หลักเกณฑ์กำหนดโครงสร้างใหม่ ฉบับ 69 - 70
14 มี.ค. 2565 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข จำแนกตำแหน่งลูกจ้างประจำ
14 มี.ค. 2565 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ออกจากราชการ ฉบับที่ 2 2563
14 มี.ค. 2565 หลักเกณฑ์และแผนพัฒนาตนเอง สำหรับครูสายงานการสอน
14 มี.ค. 2565 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล ฉบับ 64 การรับโอนข้าราชการประเภทอื่น
14 มี.ค. 2565 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
14 มี.ค. 2565 หลักเกณฑ์เกี่ยวการพัฒนาบุคลากร 65
14 มี.ค. 2565 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 ลว 9 พ.ค.61(ล่าสุด)

รายการทั้งหมด 37 รายการ

facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000