หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

วันที่ประกาศ ชื่อเรื่อง
20 ธ.ค. 2566 ตัวอย่าง รายละเอียดกำหนดตัวชี้วัดประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
20 ธ.ค. 2566 ตัวอย่าง แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
20 ธ.ค. 2566 ตัวอย่าง ประกาศข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ
28 มี.ค. 2566 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากร ในสังกัดเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
27 ม.ค. 2566 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2565
27 ม.ค. 2566 ประกาศ ก.ท.จ. หลักเกณฑ์เงินเพิ่มสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานโรคไวรัสโคไรนา2019หรือโควิด19 พ.ศ.2565
27 ม.ค. 2566 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา พ.ศ. 2565
27 ม.ค. 2566 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2565
27 ม.ค. 2566 ประกาศ กทจ จันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
27 ม.ค. 2566 ประกาศ กทจ จันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
14 มี.ค. 2565 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 53) พ.ศ.2558 (การประเมินฯ)
14 มี.ค. 2565 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย 2558
14 มี.ค. 2565 หลักเกณฑ์เกี่ยวการพัฒนาบุคลากร 65
14 มี.ค. 2565 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
14 มี.ค. 2565 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล ฉบับ 64 การรับโอนข้าราชการประเภทอื่น
14 มี.ค. 2565 หลักเกณฑ์และแผนพัฒนาตนเอง สำหรับครูสายงานการสอน
14 มี.ค. 2565 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ออกจากราชการ ฉบับที่ 2 2563
14 มี.ค. 2565 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข จำแนกตำแหน่งลูกจ้างประจำ
14 มี.ค. 2565 หลักเกณฑ์กำหนดโครงสร้างใหม่ ฉบับ 69 - 70
14 มี.ค. 2565 หลักเกณฑ์การกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล 2564

รายการทั้งหมด 41 รายการ

facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

Q&A