การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

วันที่ประกาศ ชื่อเรื่อง
25 เม.ย. 2567 แนวทางปฏิบัติด้านคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมต่างๆ เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ (สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2567
7 มี.ค. 2567 แนวปฏิบัติ Do’s & Don’ts 2567
2 ม.ค. 2567 รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567
2 ม.ค. 2567 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567
2 ม.ค. 2567 การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส เทศบาลพลับพลานารายณ์ใสสะอาด 2567” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
2 ม.ค. 2567 Phlapphla Narai Subdistrict Municipality‘s No - Gift Policy Commitment “Integrous and Transparent Subdistrict Municipality of Interior 2024” and “refrain from accepting and offering” any gifts of all kinds while performing duties. (No Gift Policy)
2 ม.ค. 2567 ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2567
2 ม.ค. 2567 ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2567
2 ม.ค. 2567 ประกาศเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567
17 ก.พ. 2566 ประกาศเจตจำนงสุจริต 2566
17 ก.พ. 2566 ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 2566
17 ก.พ. 2566 ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบน 2566
10 มี.ค. 2565 ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
10 มี.ค. 2565 ประกาศเจตจำนงสุจริต
10 มี.ค. 2565 ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบน
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

Q&A