ประวัติและความเป็นมา

สำนักงานเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

ได้จัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๓๐ ตามประกาศราชกิจาจานุเบกษา เล่มที่ ๑๐๔ ตอนที่ ๒๗๑
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๐ เขตท้องที่ของเทศบาลมีอยู่ ๒ ตำบล คือ ตำบลพลับพลา และตำบลคลองนารายณ์ รวม ๑๕ หมู่บ้าน เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ตราประจำเทศบาล

ด้วยชื่อของสุขาภิบาลคือ “ พลับพลานารายณ์ ” มาจากชื่อของตำบลสองตำบลมารวมกันคือ ตำบลพลับพลา กับ ตำบลคลองนารายณ์

- ความหมายของตำบลพลับพลา คือ สมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ยาตราทัพมาจังหวัดจันทบุรี ได้เดินทางมาแวะพักที่ตำบลนี้ และสร้างพลับพลาขึ้นเป็นที่ประทับ

- ความหมายของตำบลคลองนารายณ์ มาจากในตำบลนี้มีลำคลองหนึ่งซึ่งต้นลำน้ำกำเนิดมาจากเขาสระบาป โดยเมื่อสมัยก่อนชาวบ้านเชื่อว่า ผู้ที่ลงไปอาบน้ำในลำคลองจะสามารถชำระบาปของตนได้และต่อมาเพื่อเป็นสิริมงคลชาวบ้านจึงเอาชื่อของพระนารายณ์มาตั้งเป็นชื่อคลอง เรียกว่า คลองนารายณ์ มาจนถึงปัจจุบันนี้ เมื่อนำความหมายของทั้งสองตำบลนี้มารวมกันแล้วจึงกำหนดภาพดวงตราโดยให้องค์พระนารายณ์อยู่ในพลับพลาที่ประทับ

สำนักงานเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

สำนักงานเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

สำนักงานเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000