กิจกรรม

โครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการติดตาม สงเคราะห์ ช่วยเหลือภายหลังปล่อย : การเตรียมความพร้อมชุมชนในการรองรับเด็กและเยาวชนกลับคืนสู่สังคม”

โครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการติดตาม สงเคราะห์ ช่วยเหลือภายหลังปล่อย : การเตรียมความพร้อมชุมชนในการรองรับเด็กและเยาวชนกลับคืนสู่สังคม”

วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ . นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ มอบหมายให้ นางสะอาด อุดมศรีลาภ รองนายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการติดตาม สงเคราะห์ ช่วยเหลือภายหลังปล่อย : การเตรียมความพร้อมชุมชนในการรองรับเด็กและเยาวชนกลับคืนสู่สังคม” จัดโดย สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี . การประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีรูปแบบและแนวทางการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมชุมชนในการรองรับเด็กและเยาวชนกลับคืนสู่สังคม ตลอดจนเสริมสร้างให้สถานพินิจฯ ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีกลไกและระบบการเตรียมความพร้อมชุมชนในการรองรับเด็กและเยาวชนกลับคืนสู่สังคมร่วมกัน . โดยนายวรพงษ์ รอตเจริญ ผู้อำนวยการกองช่าง นางสุวิมล หนูงาม หัวหน้าสำนักปลัด นายนาวี วิเศษ หัวหน้าฝ่ายปกครอง และนายพิเชษฐ เตโช นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นตัวแทนเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เข้าร่วมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานพินิจ ผู้แทนชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนการรองรับและติดตามเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อยร่วมกัน

การประชุมและสัมมนาทางวิชาการ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7/2567

การประชุมและสัมมนาทางวิชาการ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7/2567

วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรม โนราบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี . นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ ดำรงตำแหน่งประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมการประชุมและสัมมนาทางวิชาการ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7/2567 ภายใต้หัวข้อ “การดำเนินการร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ” . โดยนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ดร.กัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์ นายอำเภอเกาะสมุย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม มีนายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์/นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเป็นผู้กล่าวรายงาน และนายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเปิดการประชุมฯ และมอบนโยบายแก่ผู้เข้าร่วมประชุม

พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทการพัฒนาองค์กรสตรีในจังหวัดจันทบุรี “กิจกรรมเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้พัฒนาสตรีอำเภอเมืองจันทบุรี”

พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทการพัฒนาองค์กรสตรีในจังหวัดจันทบุรี “กิจกรรมเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้พัฒนาสตรีอำเภอเมืองจันทบุรี”

วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ . นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทการพัฒนาองค์กรสตรีในจังหวัดจันทบุรี “กิจกรรมเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้พัฒนาสตรีอำเภอเมืองจันทบุรี” โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และกลุ่มสตรีอำเภอเมืองจันทบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดดังกล่าว . โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทการพัฒนาองค์กรสตรีในจังหวัดจันทบุรี “กิจกรรมเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้พัฒนาสตรีอำเภอสอยดาว” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อกระตุ้นให้เกิดองค์กรสตรีที่เข้มแข็ง มีการพัฒนาด้านสุขภาพร่างกายพัฒนาตนเอง พัฒนาครอบครัว ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม 2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สตรีมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ และมีประสิทธิผลสร้างสังคมแห่งความเสมอภาค ความเท่าเทียมกัน ความยุติธรรม สันติภาพและเป็นผู้นำในทุกระดับของการตัดสินใจทางสังคม เศรษฐกิจ และภาคสาธารณะ 3.เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา และสร้างสังคมที่เข้มแข็ง ผ่านการส่งเสริมการประกอบอาชีพ และการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม 4.เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ โดยองค์กร นำไปสู่การสร้างให้องค์กรเกิดความเข้มแข็งต่อไป

นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ ดำรงตำแหน่งประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี นำทีมสมาชิกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมโครงการอบรมและสัมมนาทางวิชาการ สันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ ดำรงตำแหน่งประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี นำทีมสมาชิกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมโครงการอบรมและสัมมนาทางวิชาการ สันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่12-14 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมอินโดจีน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว . โดยมีนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการอบรมฯ นายวันชัย นารีรักษ์ ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาล ภาคตะวันออก กล่าวรายงาน และนายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาล แห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม

โครงการ “อบรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567“

โครงการ “อบรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567“

วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 – 11.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ วัดเนินสูง . นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค มอบหมายให้ นางสะอาด อุดมศรีลาภ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “อบรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567“ ระหว่างวันที่ 9-12 กรกฎาคม 2567 . ในวันนี้มีการอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กและแบ่งกลุ่มฝึกการแปรงฟันเด็กเล็กอย่างถูกวิธีและทาฟลูออไรด์ในเด็กเล็ก โดยคุณหมอและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ . ขอขอบคุณคุณหมอและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ที่ให้ความรู้การดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กเล็ก ขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ความสำคัญเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปากบุตรหลานของท่าน

โครงการ “อบรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567“

โครงการ “อบรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567“

วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 – 11.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ วัดดอนตาล . นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค มอบหมายให้ นางสะอาด อุดมศรีลาภ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “อบรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567“ ระหว่างวันที่ 9-12 กรกฎาคม 2567 . กิจกรรมในวันนี้มีการอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กและแบ่งกลุ่มฝึกการแปรงฟันเด็กเล็กอย่างถูกวิธีและทาฟลูออไรด์ในเด็กเล็ก โดยคุณหมอและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ . การจัดอบรมครั้งต่อไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ วัดเนินสูง วันที่ 12 ก.ค.67 เวลา 08.30-11.00 น.

คณะกรรมการโครงการมอบรางวัลองค์กรสร้างชาติ (CNB : CORPORATE NATION-BUILDING AWARD) ได้เข้าตรวจประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

คณะกรรมการโครงการมอบรางวัลองค์กรสร้างชาติ (CNB : CORPORATE NATION-BUILDING AWARD) ได้เข้าตรวจประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ . นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ มอบหมายให้ นายสราวุธ อินทะพันธุ์ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการโครงการมอบรางวัลองค์กรสร้างชาติ (CNB : CORPORATE NATION-BUILDING AWARD) นำโดย ดร.ชวนชม ใจชะอุ่ม และคณะ เพื่อเข้าตรวจประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ . มีการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการ ตามหลักการ 6 มิติ เพื่อพัฒนาองค์กรสร้างชาติดีเด่น ดังนี้ มิติที่ 1 การมีนวัตกรรม (Innovativeness) มิติที่ 2 การมีธรรมาภิบาล (Good Governance) มิติที่ 3 การดำเนินการที่สอดคล้องกับปรัชญาสังคมอารยะ (Principle Alignment) มิติที่ 4 ความยั่งยืน (Sustainabillity) มิติที่ 5 การสร้างผลกระทบทางบวก (Impact) มิติที่ 6 ความทุ่มเทอุทิศตัว (Devotion)

เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ได้ดำเนินโครงการ “อบรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567“ ระหว่างวันที่ 9-12 กรกฎาคม 2567

เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ได้ดำเนินโครงการ “อบรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567“ ระหว่างวันที่ 9-12 กรกฎาคม 2567

วันนี้ (9 ก.ค.67) เวลา 08.00-11.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ วัดทองทั่ว . นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ มอบหมายให้ นางสะอาด อุดมศรีลาภ รองนายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ เป็นประธานในพิธี มีนายธนภัทร คชฉวีวงษ์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน . กิจกรรมในวันนี้มีการอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็ก โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ นางศิริวรรณ ไทยกูล เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน จาก รพ.สต.คลองนารายณ์ . มีการแบ่งกลุ่ม ฝึกการแปรงฟันเด็กเล็กอย่างถูกวิธีและทาฟลูออไรด์ในเด็กเล็กโดยคุณหมอสุทธิดา ละม้ายศรี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จาก รพ.สต.คมบาง . การจัดอบรมครั้งต่อไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ วัดดอนตาล วันที่ 11 ก.ค. 67 เวลา 08.30-11.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ วัดเนินสูง วันที่ 12 ก.ค.67 เวลา 08.30-11.00 น.

กิจกรรมธนาคารขยะของเทศบาลฯ ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

กิจกรรมธนาคารขยะของเทศบาลฯ ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

วันที่ 6 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ได้จัดกิจกรรมธนาคารขยะเพื่อรับซื้อและรับฝากขยะรีไซเคิลจากประชาชนในเขตเทศบาลฯ ตามความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องของกระทรวงมหาดไทย ในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการจัดการขยะมูลฝอยโดยดำเนินการตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการจัดให้มีระบบจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอื่น ๆ ตามแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยภายใต้หลักการ 3ช (3Rs) คือ ใช้น้อย (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้

โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ มอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพลับพลาและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมและมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้แก่ บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ที่มีคะแนนฯ ADL เท่ากับหรือน้อยกว่า 6 คะแนน ตามแผนการดูแลรายบุคคลระยะยาวด้านสาธารณสุข และบุคคลที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ในพื้นที่ตำบลพลับพลา ซึ่งเป็นผู้ที่มีผลการประเมินหรือข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปี 2567 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้

โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ มอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองนารายณ์และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมและมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้แก่ บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ที่มีคะแนนฯ ADL เท่ากับหรือน้อยกว่า 6 คะแนน ตามแผนการดูแลรายบุคคลระยะยาวด้านสาธารณสุข และบุคคลที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ในพื้นที่ตำบลคลองนารายณ์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีผลการประเมินหรือข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปี 2567 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

ประชุมพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปี 2567

ประชุมพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปี 2567

วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ นายสราวุธ อินทะพันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เป็นประธานในการประชุมพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปี 2567 ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้การจัดซื้อสื่อการเรียนรการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ได้คุณภาพมาตรฐาน เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท (การอบรมทำน้ำพริกเผามังคุด)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท (การอบรมทำน้ำพริกเผามังคุด)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท (การอบรมทำน้ำพริกเผามังคุด) . วันที่ 26 มิถุนายน 2567 สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จัดกิจกรรม “อบรมทำน้ำพริกเผามังคุด” ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท โดยการสนับสนุนของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) นางสะอาด อุดมศรีลาภ รองนายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและนายสมชาย ผลพืช ประธานสภาองค์กรชุมชนเทศบาลพลับพลานารายณ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน . กิจกรรมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างโอกาส สร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือนให้กับสมาชิกสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ และร่วมส่งเสริมการแก้ไขปัญหามังคุดล้นตลาด ราคาตกต่ำในช่วงฤดูการผลไม้

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567 . วันที่ 26 มิถุนายน 2567 นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ มอบหมายให้นางสะอาด อุดมศรีลาภ รองนายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ประธานชุมชน หัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาล ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด . เนื่องในปี 2567 เป็นปีมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ และเนื่องในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้มุ่งมั่นรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเพื่อแสดงเจตนารมณ์และพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ภายใต้กรอบคิด "รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา" อันนำไปสู่จุดหมายเพื่อให้สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน .

การจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยในห้วงเดือนมิถุนายน 2567

การจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยในห้วงเดือนมิถุนายน 2567

การจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยในห้วงเดือนมิถุนายน 2567 . วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 8.30 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองนารายณ์ นางศิริเพ็ญ นาคสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันอานันทมหิดล . โดยมีนายกิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอเมืองจันทบุรี เป็นประธานในพิธี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี . วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ มอบหมายให้นางสะอาด อุดมศรีลาภ รองนายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โดยนายสราวุธ อินทะพันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์กล่าวรายงาน ประธานในพิธีกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ร่วมพิธีและรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

กิจกรรมธนาคารขยะของเทศบาลฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2567 .

กิจกรรมธนาคารขยะของเทศบาลฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2567 .

กิจกรรมธนาคารขยะของเทศบาลฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2567 . วันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ได้จัดกิจกรรมธนาคารขยะเพื่อรับซื้อและรับฝากขยะรีไซเคิลจากประชาชนในเขตเทศบาลฯ ตามความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องของกระทรวงมหาดไทย ในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการจัดการขยะมูลฝอยโดยดำเนินการตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการจัดให้มีระบบจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอื่น ๆ ตามแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยภายใต้หลักการ 3ช (3Rs) คือ ใช้น้อย (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

กิจกรรม "เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

กิจกรรม "เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ มอบหมายให้ นายสราวุธ อินทะพันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เข้าร่วมกิจกรรม "เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” โดย นายกิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอเมืองจันทบุรี เป็นประธานนำผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ และจิตอาสาจังหวัดจันทบุรี ประกอบพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนเชิญธงตราสัญลักษณ์ มาตั้งขบวนแถว โดยมีกลุ่มประชาชนที่พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง ร่วมเดิน วิ่ง ปั่น เคลื่อนขบวนธงออกจากอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เพื่อนำไปส่งมอบให้กับนายอำเภอตามเส้นทางที่ขบวนธงเคลื่อนผ่าน คือ อำเภอท่าใหม่ และอำเภอนายายอาม เป็นการเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชน ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และมีส่วนร่วมในการออกกำลังกาย สร้างสุขอนามัยที่ดี

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2567

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2567

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนายณรงค์ อรุณวงษ์ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญได้แก่ การพิจารณาอนุมัติปรับแผนการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2567 และการพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567 เพิ่มเติม จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย 1. โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพและโภชนาการในผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 งบประมาณ 34,000 บาท เสนอโครงการโดย ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ 2. โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2567 งบประมาณ 24,035 บาท เสนอโครงการโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ 3. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 งบประมาณ 22,600 บาท เสนอโครงการโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ 4. โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 งบประมาณ 150,480 บาท เสนอโครงการโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 1/2567

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 1/2567 นายสราวุธ อินทะพันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประธานคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยมีเรื่องพิจารณา จำนวน 1 เรื่อง คือ พิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ.2567 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ทั้ง 3 ศูนย์ ได้แก่ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ วัดทองทั่ว 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ วัดเนินสูง 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ วัดดอนตาล โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย์ ประกาศใช้ร่างแผนพัฒนาการศึกษาดังกล่าว ต่อไป

รายการทั้งหมด 128 รายการ

facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

Q&A