แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี

วันที่ประกาศ ชื่อเรื่อง
14 มี.ค. 2565 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2565
14 มี.ค. 2565 ข้อบัญญัติงบประมาณรายรับ 2565
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

Q&A