การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

วันที่ประกาศ ชื่อเรื่อง
25 ม.ค. 2567 แบบฟอร์มการรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 2567
21 เม.ย. 2566 แบบฟอร์มการรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปี 2566
18 ก.พ. 2565 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ร่วมกับประชาคมระดับตำบล ครั้งที่ 1/2565
14 ก.พ. 2565 การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ร่วมกับประชาคมระดับตำบล ครั้งที่ 1/2565
18 ธ.ค. 2564 การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 4/2564
4 ต.ค. 2564 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 4/2564
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

Q&A