ข้อบัญญัติ

วันที่ประกาศ ชื่อเรื่อง
11 มิ.ย. 2567 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566
10 ต.ค. 2566 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567
28 ก.ย. 2564 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565
24 พ.ย. 2563 เทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2543
24 พ.ย. 2563 เทศบัญญัติ เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2546
24 พ.ย. 2563 เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2549
24 พ.ย. 2563 เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2549
24 พ.ย. 2563 เทศบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2542
24 พ.ย. 2563 เทศบัญญัติ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
24 พ.ย. 2563 เทศบัญญัติ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พ.ศ.2552
24 พ.ย. 2563 เทศบัญญัติ เรื่อง การขออนุญาตขุดเจาะถนนเพื่อเชื่อมท่อประปาหรือกิจการอื่นๆ พ.ศ.2551
24 พ.ย. 2563 เทศบัญญัติ เรื่อง การขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียมให้ติดตั้ง วาง กอง วัสดุก่อสร้างหรือสิ่งใดๆ ที่เกี่ยวกับการก่อสร้างบนทางเท้าหรือทางสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ พ.ศ.2543
24 พ.ย. 2563 เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

Q&A