ข้อมูลคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

วันที่ประกาศ ชื่อเรื่อง
10 เม.ย. 2567 คู่มือการปฏิบัติงานการยืมเงินงบประมาณ เทศบาลตาบลพลับพลานารายณ์
2 เม.ย. 2567 คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงิน เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
1 เม.ย. 2567 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำงบประมาณ เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
1 มี.ค. 2567 คู่มือการปฏิบัติงาน การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ 2567)
21 ก.พ. 2566 สื่อการเรียนรู้ ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาเทศบาล
21 ก.พ. 2566 สื่อการเรียนรู้ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
21 ก.พ. 2566 สื่อการเรียนรู้ ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาเทศบาล ประกาศ ณ วันที่ : 21/02/2023
16 มี.ค. 2565 คู่มือการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์
9 มี.ค. 2565 คู่มือการปฏิบัติงานงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
3 มี.ค. 2565 คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
3 มี.ค. 2565 คู่มือการปฏิบัติงานงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
5 ก.ค. 2564 คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานงานเจ้าหน้าที่
7 พ.ค. 2564 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคค
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

Q&A