การขับเคลื่อนจริยธรรม

วันที่ประกาศ ชื่อเรื่อง
18 เม.ย. 2566 รายงานสรุป (ประเมินวัดความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรม) โครงการอบรมส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการฯ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Google Classroom) ประจำปีงบประมาณ 2566
14 มี.ค. 2566 รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม
13 มี.ค. 2566 บันทึกเชิญคณะผู้บริหารเทศบาล ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมอบรมจริยธรรมฯ
13 มี.ค. 2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
13 มี.ค. 2566 ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
13 มี.ค. 2566 ประกาศเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
13 มี.ค. 2566 บันทึกเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมจริยธรรมฯ
13 มี.ค. 2566 บันทึการจัดทำแนวทาง Do’s & Don’ts
13 มี.ค. 2566 โครงการอบรมส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Google Classroom) ประจำปีงบประมาณ 2566
13 มี.ค. 2566 ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566
13 มี.ค. 2566 แนวปฏิบัติ Do’s & Don’ts
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000