ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

วันที่ประกาศ ชื่อเรื่อง
5 ก.พ. 2567 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ (พื้นที่ตำบลคลองนารายณ์)
5 ก.พ. 2567 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ (พื้นที่ตำบลพลับพลา)
29 ธ.ค. 2565 คำสั่งแต่งตั้ืงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
17 พ.ค. 2565 โครงสร้างการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
17 พ.ค. 2565 แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน
17 พ.ค. 2565 แนวทางการปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
17 พ.ค. 2565 แนวทางการปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
17 พ.ค. 2565 แนวทางการปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
17 พ.ค. 2565 แนวทางการปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
17 พ.ค. 2565 หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
17 พ.ค. 2565 วิธีการรับเรื่องขอความช่วยเหลือประชาชน การให้คำปรึกษาและการให้บริการข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าที่
17 พ.ค. 2565 รูปภาพการช่วยเหลือประชาชน
17 พ.ค. 2565 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
17 พ.ค. 2565 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
17 พ.ค. 2565 ประกาศจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
17 พ.ค. 2565 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
17 พ.ค. 2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
17 พ.ค. 2565 ขั้นตอนการจัดการเรื่องขอความช่วยเหลือของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

Q&A