การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ลำดับ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
1 โครงสร้าง โครงสร้างหน่วยงาน
2 ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลคณะผู้บริหาร

ข้อมูลหัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาล (ฝ่ายราชการประจำ)

3 อำนาจหน้าที่ อำนาจหน้าที่
4 ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ
การประชาสัมพันธ์
ลำดับ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
5 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ลำดับ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
6 Q&A Q&A
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
ลำดับ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
ลำดับ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
ลำดับ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ ข้อมูลสถิติการให้บริการ
13 E-Service E-Service
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายการการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

1) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  

2) ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

3) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ลำดับ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
21 การขับเคลื่อนจริยธรรม การขับเคลื่อนจริยธรรม
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ลำดับ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ลำดับ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
นโยบาย No Gift Policy
ลำดับ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การปฎิบัติหน้าที่ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การปฎิบัติหน้าที่
27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ลำดับ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน
31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี การดำเนินการเพื่อ จัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนป้องกันการทุจริต
ลำดับ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ลำดับ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
35 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

Q&A