ประกาศต่างๆ ของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

ลำดับ วันที่ประกาศ ชื่อเรื่อง
1 3 ต.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 21
2 3 ต.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 20
3 26 ก.ย. 2566 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม)
4 8 ก.ย. 2566 ประกาศ เรื่อง กำหนดจำนวนคณะกรรมการชุมชน วัน เวลา และสถานที่เลือกกรรมการชุมชน
5 6 ก.ย. 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ
6 28 ส.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 18
7 22 ส.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 17
8 22 ส.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งชุมชน
9 16 ส.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2
10 16 ส.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 16
11 16 ส.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 15
12 25 ก.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง ขอความร่วมมือหน่วยงานเอกชน และหน่วยงานอื่นในพื้นที่เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์จัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ
13 24 ก.ค. 2566 ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พุทธศักราช 2482
14 11 ก.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
15 10 ก.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ระดับดีเด่น ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
16 10 ก.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566
17 5 ก.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ย ประจำเดือนมิถุนายน 2566
18 29 มิ.ย. 2566 ประกาศ เรื่อง ขอความร่วมมือหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์จัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ
19 29 มิ.ย. 2566 ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 12
20 27 มิ.ย. 2566 ประกาศการรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการการเลือกตั้ง และกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

รายการทั้งหมด 117 รายการ

facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000