ประกาศต่างๆ ของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

ลำดับ วันที่ประกาศ ชื่อเรื่อง
1 12 ก.พ. 2567 ประกาศ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1
2 29 ม.ค. 2567 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567
3 24 ม.ค. 2567 ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 3
4 23 ม.ค. 2567 ประกาศเทศบาลฯ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องการใช้ในราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
5 23 ม.ค. 2567 ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
6 2 ม.ค. 2567 ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
7 28 ธ.ค. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เรื่อง การป้องกันอัคคีภัย และอุบัติภัยช่วงเทศกาลปีใหม่
8 25 ธ.ค. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
9 22 ธ.ค. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2
10 24 พ.ย. 2566 ประกาศ เรื่อง การป้องกันอันตรายจากอัคคีภัย และอุบัติภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง
11 24 พ.ย. 2566 ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
12 8 พ.ย. 2566 ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1
13 6 พ.ย. 2566 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
14 6 พ.ย. 2566 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติม)
15 6 พ.ย. 2566 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
16 6 พ.ย. 2566 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนตุลาคม 2566
17 1 พ.ย. 2566 ประกาศ การแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ทั้ง 10 ชุมชน
18 30 ต.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
19 26 ต.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชนกรณีการรับส่งผู้ป่วยหรือหญิงตั้งครรภ์ไปโรงพยาบาลของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
20 25 ต.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

รายการทั้งหมด 140 รายการ

facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000