ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ

วันที่ประกาศ ชื่อเรื่อง
28 ธ.ค. 2566 ประกาศ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2567
28 ธ.ค. 2566 ประกาศ นโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2567
28 ธ.ค. 2566 ประกาศ เจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 2567
18 เม.ย. 2566 ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 2566
18 เม.ย. 2566 ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบน 2566
18 เม.ย. 2566 ประกาศเจตจำนงสุจริต 2566
21 ก.พ. 2566 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
21 ก.พ. 2566 สื่อการเรียนรู้ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและสภาเทศบาล
21 ก.พ. 2566 สื่อการเรียนรู้ ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาเทศบาล
21 ก.พ. 2566 ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2563
21 ก.พ. 2566 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาเทศบาล
21 ก.พ. 2566 สื่อการเรียนรู้ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
21 ก.พ. 2566 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

Q&A