คำสั่งด้านงานบริหารงานบุคคล

วันที่ประกาศ ชื่อเรื่อง
31 ม.ค. 2567 คำสั่งเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เรื่อง การมอบหมายงานของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปี พ.ศ.2567
2 ม.ค. 2567 แต่งตั้งคณะทำงาน/กรรมการเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
16 ม.ค. 2566 คำสั่งแต่งตั้งนายทะเบียนประวัติ และเจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ LHR
16 ม.ค. 2566 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนและผู้รักษาการในตำแหน่ง 2566
16 ม.ค. 2566 คำสั่งมอบหมายงานของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปี 2566
27 ต.ค. 2565 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน (หัวหน้าสำนักปลัด)
20 ต.ค. 2565 มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่พนักงานเทศบาล (เฉพาะราย หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ)
28 ก.ย. 2565 คำสั่งแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี
19 ก.ค. 2565 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน (ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการกอง)
6 มิ.ย. 2565 คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบกองช่าง
1 มิ.ย. 2565 คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบกองสาธารณสุข
1 มิ.ย. 2565 คำสั่ง ยกเลิกคำสั่งและมอบหมายการปฏิบัติราชการของรองนายกเทศมนตรี
1 มิ.ย. 2565 คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบกองการศึกษา
1 มิ.ย. 2565 คำสั่งการมอบหมายงานของสำนักปลัดเทศบาล
1 มิ.ย. 2565 คำสั่งมอบหมายงานของกองวิชาการและแผนงาน
1 มิ.ย. 2565 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
1 มิ.ย. 2565 คำสั่งการมอบหมายงานของกองคลัง
27 พ.ค. 2565 คำสั่งมอบหมายงานตามนโยบาย เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ 2564
27 พ.ค. 2565 คำสั่งมอบหมายงานเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปีงบประมาณ 2565
27 พ.ค. 2565 คำสั่งมอบหมายงานเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

Q&A