มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

วันที่ประกาศ ชื่อเรื่อง
6 มี.ค. 2567 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
16 ก.พ. 2566 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ2565 และการส่งเสริมมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2566
14 ก.พ. 2566 บันทึกการแจ้งเวียนการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565
14 ก.พ. 2566 บันทึกเสนอการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 และการส่งเสริมมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2566
29 เม.ย. 2565 มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต
7 เม.ย. 2565 การแจ้งเวียน และการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2564 พร้อมมาตราส่งเสริมคุณธรรมฯ ประจำปี 2565
7 มิ.ย. 2564 ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
7 มิ.ย. 2564 ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบน
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

Q&A