ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 70/2566

จำนวนผู้เข้าชม : 118 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ : 26 ธ.ค. 2566

ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 70 2566 เรื่อง ยกเลิกการควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งน้ำตาลทราย และคณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งน้ำตาลทราย

facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000