ประกาศ เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม

จำนวนผู้เข้าชม : 250 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ : 4 ก.ย. 2566

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566

facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

Q&A