ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ

จำนวนผู้เข้าชม : 45 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ : 6 ก.ย. 2566

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนสิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000