ประชุมพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้เข้าชม : 869 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ : 2 ก.ค. 2567

วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ นายสราวุธ อินทะพันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เป็นประธานในการประชุมพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปี 2567 ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้การจัดซื้อสื่อการเรียนรการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ได้คุณภาพมาตรฐาน เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก

 

 

facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

Q&A