ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567

จำนวนผู้เข้าชม : 1,177 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ : 26 มิ.ย. 2567
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567
.
วันที่ 26 มิถุนายน 2567 นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ มอบหมายให้นางสะอาด อุดมศรีลาภ รองนายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ประธานชุมชน หัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาล ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด
.
เนื่องในปี 2567 เป็นปีมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ และเนื่องในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้มุ่งมั่นรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเพื่อแสดงเจตนารมณ์และพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ภายใต้กรอบคิด "รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา" อันนำไปสู่จุดหมายเพื่อให้สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
 
 
 
 
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

Q&A