โครงการพัฒนาระบบและขับเคลื่อนกลไกปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปี 2567

จำนวนผู้เข้าชม : 63 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ : 2 ก.พ. 2567
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็ก เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาระบบและขับเคลื่อนกลไกปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน(ศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็ก) ประจำปี 2567
.
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลไกและเครือข่ายระบบคุ้มครองเด็กในระดับตำบลพัฒนาศักยภาพคณะอนุกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กระดับตำบล เพื่อให้เด็กได้รับการคัดกรองตามมาตรฐานการเลี้ยงดูขั้นต่ำ(CMST) และเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐานได้รับการช่วยเหลือตามสภาพปัญหารวมทั้งการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพตามความเหมาะสม
 
 
 
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000