วัดดอนตาล

วัดดอนตาล

                                        ประวัติย่อวัดดอนตาล

              วัดดอนตาลเดิมตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำจันทบุรีทางฝั่ง ในท้องที่บ้านขอมซึ่งอยู่ทางทิศตกของวัดในปัจจุบันห่างออกไปประมาณ 1 กิโลเมตร โดยมีชื่อเดิมว่า “วัดบ้านขอม” ต่อมา พ.ศ.2444 ได้ย้ายมาตั้งอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน เดิมที่แห่งนี้เป็นป่าช้าสำหรับทำการฌาปนกิจศพของชาวบ้านพื้นที่เป็นที่ดอน ฤดูฝนเมื่อมีน้ำหลากมากๆน้ำจะท่วมไม่ถึง และบนที่ดอนแห่งนี้ในขณะนั้นมีต้นตาลขึ้นอยู่เป็นหมู่ชาวบ้านจึงเรียกชื่อที่แห่งนี้ว่า“ดอนตาล” เมื่อย้ายวัดบ้านขอมมาตั้งอยู่ในที่แห่งนี้ครั้งแรก คณะผู้ดำเนินการย้ายวัดได้ไปอาราธนาพระภิกษุบุญรอด ซึ่งจำพรรษาอยู่ที่วัดพลับพลามาเป็นเจ้าอาวาส  เมื่อพระอธิการบุญรอดมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ได้ริเริ่มทำการปลูกสร้างอุโบสถขึ้นหลังหนึ่ง แต่ยังสร้างไม่เสร็จก็ลาสิกขาบทไป เมื่อพระอธิการบุญรอดลาสิกขาบทแล้ว พระอธิการสาได้เป็นเจ้าอาวาสองค์ต่อมา และได้ทำการสร้างอุโบสถที่ค้างอยู่ต่อ แต่ยังสร้างไม่เสร็จก็ลาสิกขาบทไปอีก เมื่อพระอธิการสาลาสิกขาบทแล้ว   พระอธิการแย้ม อินทโชโต ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสองค์ต่อมา และได้สร้างอุโบสถที่ค้างอยู่จนแล้วเสร็จ และได้ขอพระราชทานวิสุงคามสิมาซึ่งพระราชทานให้เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2544  โดยมีชื่อวัดตามประกาศพระบรมราชโองการว่า “วัดหนองน้ำเย็น” ที่มีชื่ออย่างนี้คงเป็นเพราะผู้ทำเรื่องขอพระราชทานวิสุงคามสิมาเอาชื่อของหนองน้ำเย็นซึ่งเป็นหนองน้ำที่วัดตั้งอยู่ใกล้มาเป็นชื่อวัด แต่ชาวบ้านเรียกว่า “วัดดอนตาล” ชื่อของวัดที่ใช้ทั้งทางราชการและทางพระศาสนาก็ใช้เรียกชื่อวัดว่า“วัดดอนตาล” เมื่อทำการผูกพัทธสีมาแล้ว พระอธิการแย้ม อินทโชโต ก็ลาสิกขาบท และพระอธิการชิต  เสนโก ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสองค์ต่อมาในสมัยที่พระอธิการชิต เสนโก เป็นเจ้าอาวาสได้ดำเนินการ ที่นับว่ามีความสำคัญแก่วัดและท้องถิ่น คือ                    
          1.เปิดโรงเรียนประถมศึกษาขึ้นในวัดเพื่อให้เยาวชนในท้องถิ่นได้ศึกษาเล่าเรียน  โดยได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2475 ในขณะนั้นใช้ศาลาวัดเป็นที่เรียน มีนายเสถียร  ทองหลางเป็นครูใหญ่ ขอซื้อที่ของชาวบ้านที่ติดกับที่ของวัดทางทิศใต้ขยายเขตวัดออกไปจนติดกับหนองน้ำเย็น ทำให้พื้นที่ของวัดเพิ่มขึ้น ต่อมาได้ใช้ที่แปลงนี้สร้างอาคารเรียน ทำให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ต่อมาพระอธิการชิต เสนโก ก็ลาสิกขาบท พระอธิการแบน ญาณพโล ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสต่อมา 
นับแต่ย้ายวัดบ้านขอมมาตั้งเป็นวัดดอนตาล มีเจ้าอาวาสสืบต่อกันมาตามลำดับ ดังนี้                  
     1.  พระอธิการบุญรอด                            พ.ศ. 2444 ถึง พ.ศ. 2451                    
     2.  พระอธิการสา                                    พ.ศ. 2452 ถึง พ.ศ. 2454                  
     3.  พระอธิการแย้ม อินทโชโต                พ.ศ. 2455 ถึง พ.ศ. 2466                              
     4.  พระอธิการชิต เสนโก                        พ.ศ. 2467 ถึง พ.ศ. 2481                 
     5.  พระอธิการแบน ญาณพโล                 พ.ศ. 2482 ถึง พ.ศ. 2489                    
     6.  พระอธิการจง ธมมจาโร                     พ.ศ. 2490 ถึง พ.ศ. 2496 (มรณภาพ)                
     7.  พระอธิการวิชัย นนทสาโร                  พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2499  
     8.  พระอธิการแฝง สทธาสมปนโน          พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ. 2505
     9.  พระครูฉลอม สีหนาโท                      พ.ศ. 2506 ถึง พ.ศ. 2518                            
    10.  พระธรรมธรสลับ ปุสสเทโว              พ.ศ. 2519 ถึง ปัจจุบัน

           การดำเนินการของวัดที่มีความสำคัญอันควรแก่การบันทึกไว้เป็นหลักฐาน นับแต่พระอธิการแบน เป็นเจ้าอาวาส จนถึงปัจจุบัน มีดังนี้สมัยพระอธิการแบน ญาณพโล เป็นเจ้าอาวาส
        1.  มีการปรับปรุงซ่อมแซมกุฏิที่ชำรุดแลที่ยังทำไม่เสร็จ ให้มีสภาพที่ดีขึ้น และได้ปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราว เพื่อใช้เป็นที่ศึกษาเล่าเรียนของนักเรียน แทนสถานที่เรียนเดิมซึ่งคับแคบมาก

        2.  สมัยพระอธิการจง ธมมจาโร มีการปรับปรุงซ่อมแซมเสนาสนะของวัด ที่ชำรุดทรุดโทรมและได้สร้างอาคารเรียนถาวรเพื่อให้นักเรียนได้ใช้เป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนได้สำเร็จเป็นหลังแรก (เงินงบประมาณของทางราชการ)

         3.  สมัยพระอธิการแฝง สทธาสมปนโน เป็นเจ้าอาวาส ได้ปรับปรุงพระประธานในอุโบสถหลังแรก และทำการปิดทองใหม่ โดยมีพระครูอุดมจันทรคุณ (พระมหาเท้ง) ซึ่งจำพรรษาอยู่ที่วัดไผ่ล้อมเป็นผู้มาให้การช่วยเหลือ โดยได้มาช่วยดำเนินการ และได้มีการซ่อมแซมอุโบสถหลังเก่าด้วยการซ่อมแซมหลังคา และส่วนต่างๆที่ชำรุด ทำให้สามารถใช้การได้ดีต่อมา

         4.  สมัยพระครูฉลอม สีหนาโท เป็นเจ้าอาวาสมีการปรับปรุงกุฏิครั้งใหญ่ ด้วยการเปลี่ยนหลังคากุฏิที่แยกกันเป็นหลังๆเชื่อมติดต่อกันทั้งหมด เพื่อให้มีความกว้างขวางยิ่งขึ้น กับได้มีการปลูกสร้างอาคารเรียนถาวรหลังใหม่แทนหลังเก่าที่ชำรุด (เงินงบประมาณของทางราชการ)

         5.  สมัยพระธรรธรสลับ ปุสสเทโว มีการปลูกสร้าง และดำเนินการดังนี้

             1)  สร้างเมรุ เมื่อวันที่.............เดือน....................พ.ศ. 2520  เป็นเงิน 250,000 บาท

             2)  สร้างศาลาพิธี โดยแม่ห็อง ผลประพฤติ เป็นผู้สร้าง มีนายเชิง นางฝอ แพทย์ศาสตร์ และคณะศรัทธาชาวดอนตาลออกเงินสมทบ

             3)  ปลูกสร้างอุโบสถหลังใหม่ เมื่อวันที่  7  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2523 เป็นเงิน 3,000,000 บาท

             4)  ปลูกสร้างกุฏิเจ้าอาวาส โดยแม่ห็อง ผลประพฤติ สร้างถวายเมื่อพ.ศ. 2528

             5)  จัดตั้งมูลนิธิวัดดอนตาล เมื่อวันที่  1  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2525

             6) เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งสวัสดิการสงเคราะห์วัดดอนตาลและต่อมาได้ขอจดทะเบียนเป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ วัดดอนตาลได้รับจดทะเบียนเมื่อวันที่  22  สิงหาคม  พ.ศ. 2529

             7)  สร้างอาคารเรียนเพิ่มอีก 1 หลัง เป็นอาคาร 2 ชั้น (เงินงบประมาณของทางราชการ)

             8)  ทำกำแพงรอบเขตวัดด้านตะวันออก เมื่อวันที่........เดือน...................พ.ศ. 2521 เป็นเงิน 300,000 บาท

             9) สร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม โดยมีความมุ่งหมายให้เป็นโรงเรียนบาลีสาธิต (แต่ยังมิได้เปิดทำการสอน)

               ขณะนี้พระธรรมธรสลับ ปุสสเทโว ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ พระครูชั้นเอกพระราชทินนาม “พระครูสุเพทปุศยธรรม”

 

 


Rate:
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 4 ครั้ง
  
สถิติเว็บไซต์
 
ขณะนี้ 4 คน
สถิติวันนี้ 169 คน
สถิติเดือนนี้ 6,649 คน
สถิติปีนี้ 49,882 คน
สถิติทั้งหมด 101,895 คน

ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์
อำเภอเมืองจันทบุรี
จันทบุรี 22000
โทรศัพท์. 0-3941-8498
โทรสาร. 0-3941-8498
email:admin@ppnr.go.th
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทรศัพท์. 0-3946-0939
เส้นทางการเดินทาง