การประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566

จำนวนผู้เข้าชม : 55 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ : 10 ส.ค. 2566
สมาชิกสภาเทศบาลฯ มีมติเห็นชอบด้วยการยกมือ

วันนี้ (10 ส.ค. 66) เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จัดประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ ได้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 2 ญัตติ คือ

1. การพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 15 จำนวน 2,118,000 บาท 

2. การพิจารณาเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ)

นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีฯ ได้ชี้แจงให้ประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่านได้ทราบถึงประมาณการรายจ่ายประจำปี 2567 จำนวน 92,000,000 บาท รายละเอียดตามบันทึกหลักการและเหตุผล มี 4 ด้าน 10 แผนงาน

ประธานสภา

นายกเทศมนตรี ชี้แจงที่ประชุม

สมาชิกสภามีมติเห็นชอบด้วยการยกมือ

ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ชี้แจงที่ประชุม

ประธานสภา และเลขานุการสภา

สมาชิกสภาเทศบาล

นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี

facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000