ประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
28 ก.ย. 2564 \\ 51 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
ประธานสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาลฯ ไหว้พระ สวดมนต์ ก่อนที่จะทำการเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ ได้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 2 ญัตติ ดังนี้
1. ญัตติ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 10 ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ให้โอนงบประมาณ จำนวน 13 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 5,139,500 บาท รายละเอียดดังนี้
1.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 450,000 บาท
1.2 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟฟ้า งบประมาณ 24,500 บาท 
1.3 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก งบประมาณ 16,000 บาท 
1.4 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ งบประมาณ 54,000 บาท
1.5 โครงการจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ งบประมาณ 3,000 บาท 
1.6 โครงการก่อสร้างถนนสายเทศบาลซอย 13 แยก 1 (ข้าง อส.) หมู่ที่ 9 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ 431,000 บาท
1.7 โครงการก่อสร้างถนนสายเทศบาล ซอย 10 (ศรีสวัสดิ์) แยก 1 หมู่ที่ 11 ตำบลพลับพลาอำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ 306,000 บาท
1.8 โครงการก่อสร้างถนนสายศาลเจ้า หมู่ที่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ 500,000 บาท
1.9 โครงการก่อสร้างถนน สายเทศบาลซอย 2 แยก 2 หมู่ที่ 13 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ 179,000 บาท
1.10 โครงการก่อสร้างถนน สายคลองตะเฆ่แยก 1 หมู่ที่ 13 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ 176,000 บาท 
1.11 โครงการก่อสร้างถนน สายอู่ตะเภาทอง แยก 1 หมู่ที่ 12 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ 500,000 บาท
1.12 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานอเนกประสงค์ศาลาหกเหลี่ยม หมู่ที่ 11 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ 500,000 บาท
1.13 โครงการก่อสร้างถนน สายเทศบาลซอย 3 (บุญนาค) หมู่ที่ 13 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ 2,000,000 บาท
2. ญัตติ เรื่อง การกันเงินของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ให้กันเงินของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 14 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 6,672,500 บาท รายละเอียดดังนี้
2.1 ค่าจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ดวงโคมภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เป็นเงิน 483,000.-บาท
2.2 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟฟ้า เป็นเงิน 24,500.-บาท 
2.3 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก เป็นเงิน 16,000.-บาท
2.4 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 54,000.-บาท
2.5 โครงการจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 3,000.-บาท
2.6 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เป็นเงิน 1,500,000.-บาท
2.7 โครงการก่อสร้างถนนสายเทศบาลซอย 13 แยก 1 (ข้าง อส.) หมู่ที่ 9 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เป็นเงิน 431,000 บาท
2.8 โครงการก่อสร้างถนนสายเทศบาล ซอย 10 (ศรีสวัสดิ์) แยก 1 หมู่ที่ 11 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เป็นเงิน 306,000 บาท
2.9 โครงการก่อสร้างถนนสายศาลเจ้า หมู่ที่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เป็นเงิน 500,000 บาท
2.10 โครงการก่อสร้างถนน สายเทศบาลซอย 2 แยก 2 หมู่ที่ 13 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เป็นเงิน 179,000 บาท
2.11 โครงการก่อสร้างถนน สายคลองตะเฆ่แยก 1 หมู่ที่ 13 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เป็นเงิน 176,000 บาท
2.12 โครงการก่อสร้างถนน สายอู่ตะเภาทอง แยก 1 หมู่ที่ 12 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เป็นเงิน 500,000 บาท
2.13 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานอเนกประสงค์ศาลาหกเหลี่ยม หมู่ที่ 11 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เป็นเงิน 500,000 บาท
2.14 โครงการก่อสร้างถนน สายเทศบาลซอย 3 (บุญนาค) หมู่ที่ 13 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เป็นเงิน 2,000,000 บาท


Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง