ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 3/2564
15 ก.ย. 2564 \\ 66 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 3/2564 โดยมี นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค ประธานคณะกรรมการพัฒนาฯ
 พร้อมด้วย คณะกรรมการ และผู้แทนประชาคมระดับตำบล
การประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จำนวน 2 ฉบับ คือ
1.ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 8 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้เพิ่มเติมโครงการ จำนวน 12 โครงการ งบประมาณ 3,595,900 บาท ดังนี้
1.1. แผนงานเคหะและชุมชน ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 3,355,000 บาท
1.2. บัญชีครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 97,500 บาท 
1.3. บัญชีครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 143,400 บาท 
2.ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 7 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้เปลี่ยนแปลง จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 1,000,000 บาท ดังนี้
2.1.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 500,000 บาท
2.2. แผนงานเคหะและชุมชน ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 500,000 บาท
ประธานคณะกรรมการพัฒนาฯ จะได้จัดส่งร่างแผนพัฒนาฯ ทั้ง 2 ฉบับ ให้นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ พิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้แผนพัฒนาต่อไป


Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง