ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 3/2564
7 ก.ย. 2564 \\ 72 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 3/2564
 โดยมี นายสราวุธ อินทะพันธุ์ ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล พร้อมด้วยคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาล และผู้แทนประชาคม เพื่อร่วมพิจารณาการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้เพิ่มเติมโครงการ จำนวน 12 โครงการ งบประมาณ 3,595,900 บาท ดังนี้ 
1. แผนงานเคหะและชุมชน ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 3,355,000 บาท 
2. บัญชีครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 97,500 บาท 
3. บัญชีครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 143,400 บาท 
ซึ่งประธานคณะกรรมการสนับสนุนฯ จะได้จัดส่งร่างแผนพัฒนาฯ ให้คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เพื่อพิจารณาต่อไป


Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง