จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
23 ส.ค. 2564 \\ 74 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น.

วันที่ 20 สิงหาคม 2564  เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์  จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  ประจำปี 2564   ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ได้นำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลฯและหัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาลฯ  ไหว้พระ  สวดมนต์  ก่อนที่จะทำการเปิดประชุมสภา เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 ประจำปี  2564

ตามที่สภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ได้เห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่  13  สิงหาคม  2564  ในวันนี้สภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ได้พิจารณาในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติและวาระที่ 3 ขั้นลงมติ ดังนี้

          วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ จึงจัดทำรายงานและความเห็น ให้ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ร่างเดิม) ต่อประธานสภาเทศบาลฯ เพื่อส่งรายงานความเห็นต่อสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

          วาระที่ 3 ขั้นลงมติ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ

ต่อจากนั้นนายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ ได้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาใหม่ จำนวน  3  ญัตติ  ดังนี้

1. ญัตติ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ครั้งที่ 8

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ให้โอนเงินงบประมาณ จำนวน 9 โครงการ ดังนี้โอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 7 โครงการ โอนเพิ่มงบประมาณจำนวน 1 รายการ และโอนลดงบประมาณจำนวน 1 รายการ รวมเป็นเงินงบประมาณ ทั้งสิ้น 3,585,600 บาท

2. ญัตติ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีประมาณ   พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดรายจ่าย  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการกั้นห้องปฏิบัติงานของงานกิจการสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ฉบับแรก (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครั้งที่ 6 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2546) งบประมาณอนุมัติ 55,000 บาท  คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง ข้อความเดิม  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจ่ายเป็นค่ากั้นห้องปฏิบัติงานของงานกิจการสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์โดยกั้นห้องเฟรมอลูมิเนียมลูกฟักกระจกใส ขนาดกว้าง 3.5 เมตร สูง 3.22 เมตร พร้อมประตูบานเลื่อน  1 บาน ขนาดกว้าง 1.50 เมตร สูง 3.30 เมตร จำนวน 1 ห้อง (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์)  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 1

ข้อความใหม่ โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่ากั้นห้องปฏิบัติงานของงานกิจการสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ โดยกั้นห้องเฟรมอลูมิเนียมลูกฟักกระจกใส ขนาดกว้าง  3.5 เมตร  สูง 3.20 เมตร พร้อมประตูบานเลื่อน จำนวน 1 ห้อง (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์)เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 1

3. ญัตติ การรับบริจาคทรัพย์สินให้กับเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเอกฉันท์รับบริจาคชุดระบบกล้องวงจรปิด จากนายณัฐวัฒน์  เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรี มูลค่าทรัพย์สิน เป็นเงิน 101,320 บาท เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกิจการของเทศบาลตำบพลับพลานารายณ์

 

 

 

 

 Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง