ประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564
14 ส.ค. 2564 \\ 90 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
ประธานสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาลฯ ไหว้พระ สวดมนต์ ก่อนที่จะทำการเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564
นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ ได้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 2 ญัตติ ดังนี้
1. ญัตติ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 โครงการขยายสะพานเพนียด หมู่ที่ 4 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบรี ข้อความเดิม ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว 7.60 ม. พร้อมราวกันตก หรือพื้นที่ขยายสะพานไม่น้อยกว่า 15.20 ตร.ม. ข้อความใหม่ สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ไม่น้อยกว่า 26.70 ตร.ม. พร้อมราวสะพานยาวทั้งหมด 20.60 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตหนา 0.15 เมตร ทั้งสิ้น 50.00 ตารางเมตร
2. ญัตติ เรื่อง ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นายกเทศมนตรีฯ ได้นำเสนอบันทึกหลักการและเหตุผล ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ต่อสภาเทศบาลฯ โดยตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 จำนวน 81,000,000 บาท รายละเอียดดังนี้
1. ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 21,122,300
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 7,510,700
2. ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 8,455,200
แผนงานสาธารณสุข 3,595,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,340,400
แผนงานเคหะและชุมชน 6,772,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 240,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,670,000
3. ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,509,600
4. ด้านการดำเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 23,784,400
หลังจากนั้น ประธานฯ แจ้งให้มีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 3 คน โดยที่ประชุมได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้
1. นายจักรวาล  นิยมวานิช
2. นายวัชรธนิน  ใจคง
3. นายธีรพงษ์  กาญจนวัฒนกิจ
ก่อนปิดการประชุม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมกำหนดวันเสนอคำแปรญัตติ ในวันที่ 14-16 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. และนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.


Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง