การประชุมหัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 1/2564
29 ก.ค. 2564 \\ 111 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ มีการประชุมหัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 1/2564
โดยมี นายณัฐวัฒน์  เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหาร ประกอบด้วย หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อเสนอรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี และซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565
นายกเทศมนตรีฯ ได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 โดยอนุมัติประมาณการรายรับไว้จำนวน 81,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. รายได้จัดเก็บเอง จำนวน        9,980,000   บาท
    1.1. หมวดภาษีอากร        7,430,000   บาท
    1.2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต        1,260,000   บาท
    1.3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน        1,200,000   บาท
    1.4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์            -    บาท
    1.5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด          80,000      บาท
    1.6. หมวดรายได้จากทุน          10,000      บาท
2. ภาษีจัดสรร จำนวน                  41,020,000  บาท
3. เงินอุดหนุน จำนวน          30,000,000  บาท
และประมาณรายจ่ายจำนวน 81,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1.จำแนกตามงบรายจ่าย
1.1. งบบุคลากร จำนวน 32,800,980   บาท
1.2. งบดำเนินงาน จำนวน 26,441050    บาท
1.3. งบลงทุน จำนวน 14,783,100   บาท
1.4. งบเงินอุดหนุน จำนวน  4,531,000    บาท
1.5. งบรายจ่ายอื่นๆ จำนวน        -     บาท
1.6. งบกลาง จำนวน 23,798,690   บาท
2.จำแนกตามแผนงาน
2.1. แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 20,210,540 บาท
2.2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน จำนวน 7,750,460 บาท
2.3. แผนงานการศึกษา จำนวน 8,454,870 บาท
2.4. แผนงานสาธารณสุข จำนวน 3,592,460 บาท
2.5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1,340,200 บาท
2.6. แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน 6,872,360 บาท
2.7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน 500,000         บาท
2.8. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จำนวน 1,170,000 บาท
2.9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 7,010,420 บาท 
2.10. แผนงานการเกษตร จำนวน         300,000         บาท
2.11. แผนงานงบกลาง จำนวน 23,798,690 บาท
 
และได้มอบหมายให้ นางสุภิดา  ลิ้นทอง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นำข้อมูลดังกล่าวบันทึกลงในระบบ e-laas เพื่อนำเสนอต่อสภาเทศบาลฯ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2564 ต่อไป 
 


Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง