รับคณะศึกษาดูงานจาก ทต.จอมพระ จ.สุรินทร์
2 เม.ย. 2564 \\ 33 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ วันที่ 25 ธ.ค. 63 ทต.พลับพลานารายณ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ทต.จอมพระ จ.สุรินทร์ ที่มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ซึ่งเทศบาลฯได้น้อมนำโครงการพระราชดำริมาจากโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย การคัดแยกขยะเปียกมาทำเป็นปุ๋ยหมักในกล่องคอนกรีต โดยมี นายสราวุธ  อินทะพันธุ์ ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรีฯ ให้การต้อนรับและมีนางสาววิไล  อัตถาหาร ผ.อ.กองสาธารณสุข บรรยายให้ความรู้แก่คณะศึกษาดูงาน

Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง