ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563
2 ก.ย. 2563 \\ 19 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ ประกาศจากเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563

ตามที่ประชาชนมีความกังวลใจกรณีที่กระทรวงการคลังประกาศว่าหากประชาชนไม่ได้จ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายใน ส.ค. 63 จะมีค่าปรับ 10-40 % แต่ประชาชนจำนวนมากยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งภาษีที่ดินฯ จากเทศบาลฯ โดยมีหลาบสาเหตุ เช่น

1 ประชาชนได้รับยกเว้นภาษีกรณีเป็นเจ้าของบ้านและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน จะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี หากมูลค่าฐานภาษีกรณี ใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นที่อยู่อาศัยไม่เกิน 50 ล้านบาท หรือ 10 ล้านบาท แล้วแต่กรณี หรือเป็นบุคคลธรรมดาใช้ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างในการประกอบการเกษตรจะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีในปี 2563 – 2565

2 หนังสือแจ้งประเมินภาษีส่งไปแล้วไม่มีผู้รับ จดหมายจึงถูกตีกลับ

3 ไม่อยู่ในฐานข้อมูลการสำรวจผู้อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีของ อปท. (ตกสำรวจ) และ อปท. ไม่สามารถแจ้งประเมินภาษีย้อนหลังได้ ดังนั้น แม้ว่าจะมีหน้าที่เสียภาษี แต่หากเกิดกรณี อปท. ไม่แจ้งประเมินภาษีภายในปี 2563 ผู้เสียภาษีก็ไม่มีภาระต้องไปเสียภาษีตามกฎหมายเช่นเดียวกัน

เพื่ออำนวยประโยชน์แก่ผู้เสียภาษี เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์จึงขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 โดยผู้เสียภาษีไม่ต้องเสียเบี้ยปรับร้อยละ 10-40 รวมถึงเงินเพิ่มร้อยละ 0.5-1 ตามกฎหมายRate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง