การเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านช่องทางในพื้นที่ชายแดนของไทย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
27 ส.ค. 2563 \\ 19 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ กระทรวงการต่งประเทศได้ชี้แจงกรณีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรของคนไทยยังประเทศเพื่อนบ้านผ่านช่องทางในพื้นที่ชายแดนว่า ปัจจุบันไม่มีกฎหมายห้ามคนไทยเดินทางออกนอกราชอาณาจักร หากประสงค์จะเดินทางกลับเข้ามาต้องดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขที่กำหนด

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่ 8/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติ

ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 มาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามา

ในราชอาณาจัก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กรณี (1) ผู้มีสัญชาติไทย กำหนดให้ต้องมี

เอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้าราชอาณาจักร ได้แก่ หนังสือรับรองให้เดินทางเข้าราชอาณาจักรที่ออกโดย

สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ (Certficate of Entry : COE) ใบรับรองแพทย์ยืนยันว่ามีสุขภาพ

เหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Trave! ที่ออกไว้ไม่กิน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทางเข้าราชอาณาจักร

และต้องเข้ารับการกักกันตัว ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดไม่น้อยกว่า 14 วัน รวมทั้ง

กฎหมาย ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานราชการได้กำหนดไว้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจรณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องRate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง