ประกาศสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
7 ส.ค. 2563 \\ 31 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ เรื่อง การนัดประชุมสภาตำบลพลับพลานารายณ์สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562

ด้วยสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาล

กำหนดให้กรประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

ประจำปี พ.ศ. 2562 เริ่มสมัยประชุมใน วันที่  1 มิถุนายน 2562  เป็นต้นไป มีกำหนดระยะเวลาประชุม

ไม่เกิน 30 วัน

จึงขอเชิญประชาชนผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าว ในวันที่

24 มิถุนายน 2562  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เวลา  9.30  น. เป็นดันไป

โดยมีข้อกำหนดให้ผู้ที่ประสงค์เข้ารับฟังการประชุม ปฏิบัติดังนี้

1. ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นสถานที่ที่ควรแก่การเคารพ สมาชิกสภาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นพนักงานส่วนตำบล หรือประชาชนโดยทั่วไปสามารถเข้าร่วมรับฟังการประชุมได้

โดยผู้ข้าร่วมประชุมจะต้องแต่งกายสุภาพ ประพฤติตนให้เรียบร้อย และอยู่ ณ ที่ซึ่งจัดไว้ให้

2. สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล จะเข้าร่วมการ

ประชุมสภา ท้องถิ่นให้แต่งเครื่องแบบสีกากีคอพับ

3. ห้ามผู้ใดใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ กล่าวคำหยาบคาย เสียดสี หรือไสร้าย

4. ห้ามผู้ใดแสดงกิริยาอันน่ารังเกียจ

5. หามผู้ใดก่อกวนความสงบเรียบร้อย หรือกระทำการให้เสื่อมเสียเกียรติของที่ประชุมหรือ

จง ใจกระทำกรใดๆ อันเป็นเหตุรบกวนกิจการของที่ประชุมสภาท้องถิ่น

6. ห้ามผู้ใดพกพาอาวุธเข้าในที่ประชุมสภาท้องถิ่น

7. ห้ามผู้ใดขัดคำสั่งของประธานสภาท้องถิ่น

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562

(นายสิน จันทราภรณ์ศิลป์)

ประธานสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์


[ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]


Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง