นายสราวุธ อินทะพันธ์ุ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรี