ลำดับ
หัวข้อ ประเภทเอกสาร เพิ่มเมื่อ
15.
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ เอกสาร pdf 12 ก.ย. 2556
14.
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ เอกสาร pdf 6 ธ.ค. 2560
13.
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗ เอกสาร pdf 6 ธ.ค. 2560
12.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เอกสาร pdf 6 ธ.ค. 2560
11.
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ เอกสาร pdf 6 ธ.ค. 2560
10.
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.๒๕๔๖ เอกสาร pdf 6 ธ.ค. 2560
9.
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ เอกสาร pdf 6 ธ.ค. 2560
8.
พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.๒๕๔๕ เอกสาร pdf 6 ธ.ค. 2560
7.
พระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่่างศาล พ.ศ.๒๕๔๒ เอกสาร pdf 6 ธ.ค. 2560
6.
ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุด พ.ศ.๒๕๔๓ เอกสาร pdf 6 ธ.ค. 2560
5.
ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุด(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๔ เอกสาร pdf 6 ธ.ค. 2560
4.
ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุด(ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๔๘ เอกสาร pdf 6 ธ.ค. 2560
3.
ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุด(ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๔๘ เอกสาร pdf 6 ธ.ค. 2560
2.
ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุด(ฉบับที่๕) พ.ศ.๒๕๕๙ เอกสาร pdf 6 ธ.ค. 2560
1.
ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุด(ฉบับที่๖) พ.ศ.๒๕๖๐ เอกสาร pdf 6 ธ.ค. 2560
สถิติเว็บไซต์
 
ขณะนี้ 0 คน
สถิติวันนี้ 158 คน
สถิติเดือนนี้ 6,638 คน
สถิติปีนี้ 49,871 คน
สถิติทั้งหมด 101,884 คน

ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์
อำเภอเมืองจันทบุรี
จันทบุรี 22000
โทรศัพท์. 0-3941-8498
โทรสาร. 0-3941-8498
email:admin@ppnr.go.th
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทรศัพท์. 0-3946-0939
เส้นทางการเดินทาง