ลำดับ
หัวข้อ ประเภทเอกสาร เพิ่มเมื่อ
17.
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ เอกสาร pdf 12 ก.ย. 2556
16.
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ เอกสาร pdf 12 ก.ย. 2556
15.
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ เอกสาร pdf 6 ธ.ค. 2560
14.
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗ เอกสาร pdf 6 ธ.ค. 2560
13.
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ.๒๕๔๕ เอกสาร pdf 6 ธ.ค. 2560
12.
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เอกสาร pdf 7 ม.ค. 2561
11.
พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ เอกสาร pdf 7 ม.ค. 2561
10.
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.๒๕๓๔และที่แก้ไขเพิ่มเติม เอกสาร pdf 7 ม.ค. 2561
9.
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม เอกสาร pdf 7 ม.ค. 2561
8.
พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ เอกสาร pdf 7 ม.ค. 2561
7.
พรบ.เทศบาลพ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขถึงฉ.๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ เอกสาร pdf 27 ก.ย. 2561
6.
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560 เอกสาร pdf 18 ม.ค. 2562
5.
พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 เอกสาร pdf 18 ม.ค. 2562
4.
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เอกสาร pdf 18 ม.ค. 2562
3.
พรบ.เทศบาลพ.ศ.2496แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่14) พ.ศ.2562 เอกสาร pdf 14 ม.ค. 2563
2.
พรบ.การเลือกตั้งสถ.หรือผถ.พ.ศ.2562 เอกสาร pdf 14 ม.ค. 2563
1.
พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 เอกสาร pdf 14 ม.ค. 2563
สถิติเว็บไซต์
 
ขณะนี้ 2 คน
สถิติวันนี้ 158 คน
สถิติเดือนนี้ 6,638 คน
สถิติปีนี้ 49,871 คน
สถิติทั้งหมด 101,884 คน

ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์
อำเภอเมืองจันทบุรี
จันทบุรี 22000
โทรศัพท์. 0-3941-8498
โทรสาร. 0-3941-8498
email:admin@ppnr.go.th
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทรศัพท์. 0-3946-0939
เส้นทางการเดินทาง