วันที่ 7 เมษายน 2559 นายณัฐวัฒน์  เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีนายชูชาติ  เนตรจรัส ประธานชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ภายในงาน มีการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น คัดกรองโรคเบาหวาน วัดความดันผู้สูงอายุ มอบเงินสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุมากที่สุดจำนวน 10 ชุมชน มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และยังมีการบรรยายเพื่อให้ความรู้โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี การจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้สูงอายุในชุมชน ทำให้หน่วยงานของรัฐ ประชาชนในชุมชนเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ และเสริมสร้างร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ

7 เม.ย. 2559 \\ 1498 ผู้ชม 
Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง