โครงการบูรณาการวางแผนชุมชนและเชื่อมโยงแผนชุมชนระดับพื้นที่ เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปีงบประมาณ พ..๒๕๕๙ วันที่ ๑๕ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ โดยงานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับภาคส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน คณะกรรมการย่อยที่ ๑-๑๐ ชมรมผู้สูงอายุ คณะกรรมการสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ผู้อำนวยการเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลพลับพลาและคลองนารายณ์ เข้าร่วมประชาคม ทบทวน/ปรับปรุงและจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ..๒๕๕๙ ชุมชนย่อยที่ ๑-๑๐ ในเขยเทศบสลตำบลพลับพลานารายณ์ มีประชาชนให้ความสนใจและเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

24 มี.ค. 2559 \\ 1173 ผู้ชม 
Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง