กองการศึกษา

หน้าที่ความรับผิดชอบ \\ โครงสร้างกองาน \\ บุคลากร

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา และการพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ งานธุรการ งานการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษางานกิจการนักเรียน งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานการศึกษานอกระบบ งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจการศาสนา งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม และงานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยจัดแบ่งส่วนงานภายใน ดังนี้

กองการศึกษา    แบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้

1 ฝ่ายบริหารการศึกษา 
1.1 งานธุรการ 
มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานสารบรรณของกองการศึกษา
(2) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
(3) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของกองการศึกษา
(4) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของกองการศึกษา
(5) งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียนของกองการศึกษา
(6) งานแจ้งมติ ก.ท. และ ก.ท.จ.ให้กองต่าง ๆ ทราบ
(7) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.2 งานการศึกษาปฐมวัย 
มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กำกับดูแลและรับผิดชอบการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล 3 ศูนย์
(2) งานพิจารณาจัดตั้ง และยุบเลิก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
(3) งานดูแลจัดเตรียมและให้บริการวัสดุอุปกรณ์ สื่อการสอน คู่มือครู แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(4) งานเผยแพร่ข่าวสาร เอกสาร กฏ ระเบียบ นโยบายของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับศูนย์
(5) งานส่งเสริมคุณภาพและควบคุมมาตรฐานการศึกษา ระดับกองการศึกษาและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(6) งานตรวจสอบหลักฐาน เอกสารต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและจัดทำรายงานการศึกษา
(7) งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(8) งานปลูกฝังประชาธิปไตย วินัย การถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชน
(9) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

1.3 งานศาสนาศิลปวัฒนธรรมและกีฬา 
มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนา กิจกรรมทางศาสนา
(2) งานการประสานงานเกี่ยวกับวัด ชุมชน ส่วนราชการต่าง ๆ
(3) งานด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น จังหวัด และประเทศชาติ
(4) งานด้านการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
(5) งานศูนย์กีฬาเทศบาล
(6) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


Rate:
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 2 ครั้ง
  
สถิติเว็บไซต์
 
ขณะนี้ 1 คน
สถิติวันนี้ 43 คน
สถิติเดือนนี้ 1,507 คน
สถิติปีนี้ 16,172 คน
สถิติทั้งหมด 68,185 คน

ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์
อำเภอเมืองจันทบุรี
จันทบุรี 22000
โทรศัพท์. 0-3941-8498
โทรสาร. 0-3941-8498
email:[email protected]
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทรศัพท์. 0-3946-0939
เส้นทางการเดินทาง