กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หน้าที่ความรับผิดชอบ \\ โครงสร้างกองาน \\ บุคลากร

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสาธารณสุขชุมชน งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย งานสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อม การควบคุมสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ การควบคุม การประกอบกิจการค้าน่ารังเกียจ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การควบคุมแมลงและพาหะนำโรค งานรักษาความสะอาด การเก็บรวบรวมและขนถ่ายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายโดยจัดแบ่งส่วนงานภายใน ดังนี้
1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
1.1 งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม
มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
(2) งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ
(3) งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจ
(4) งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ
(5) งานสุขาภิบาลโรงงาน
(6) งานชีวอนามัย
(7) งานอนามัยแม่และเด็ก
(8) งานสาธารณสุขมูลฐาน
(9) งานสุขภาพจิต
(10) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

1.2 งานรักษาความสะอาด
มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานกวาดล้างทำความสะอาด
(2) งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
(3) งานขนถ่ายขยะมูลฝอย
(4) งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
(5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.3 งานธุรการ
มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานสารบรรณของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(2) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
(3) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(4) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(5) งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(6) งานแจ้งมติ ก.ท. และ ก.ท.จ.ให้กองต่าง ๆ ทราบ
(7) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายบริการสาธารณสุข
2.1 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) ป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
(2) งานควบคุมแมลงและพาหะนำโรค
(3) งานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
(4) งานป้องกันการติดยาเสพติด
(5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.2 งานส่งเสริมสุขภาพ
มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานด้านสุขศึกษา
(2) งานอนามัยโรงเรียน
(3) งานอนามัยแม่และเด็ก
(4) งานวางแผนครอบครัว
(5) งานสาธารณสุขมูลฐาน
(6) งานโภชนาการ
(7) งานสุขภาพจิต
(8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


Rate:
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 14 ครั้ง
  
สถิติเว็บไซต์
 
ขณะนี้ 1 คน
สถิติวันนี้ 43 คน
สถิติเดือนนี้ 1,507 คน
สถิติปีนี้ 16,172 คน
สถิติทั้งหมด 68,185 คน

ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์
อำเภอเมืองจันทบุรี
จันทบุรี 22000
โทรศัพท์. 0-3941-8498
โทรสาร. 0-3941-8498
email:[email protected]
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทรศัพท์. 0-3946-0939
เส้นทางการเดินทาง