กองช่าง

หน้าที่ความรับผิดชอบ \\ โครงสร้างกองาน \\ บุคลากร

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทำสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคาร ตามระเบียบกฎหมาย งานสาธารณูปโภค การวางโครงการ และควบคุมการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า การประมาณราคา งานสวนสาธารณะ งานควบคุม ดูแลบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การดูแลรักษาต้นไม้พันธุ์ต่าง ๆ งานประดับตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่าง ๆ และงานอื่น ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยจัดแบ่งส่วนงานภายใน ดังนี้

1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

1.1 งานวิศวกรรม
มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) ออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม
(2) งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
(3) งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม
(4) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม
(5) งานออกแบบรายการ รายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
(6) งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณ ออกแบบกำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
(7) งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม
(8) งานประมาณราคาค่าก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม
(9) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.2 งานผังเมือง
มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานจัดทำผังเมืองรวม
(2) งานจัดทำผังเมืองเฉพาะ
(3) งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด
(4) งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์
(5) งานสำรวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง
(6) งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก ทางน้ำ
(7) งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง
(8) งานให้ปรึกษาด้านผังเมือง
(9) งานให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
(10) งานควบคุมให้เป็นไปตามผังเมืองรวม
(11) งานวิเคราะห์ วิจัยงานผังเมือง
(12) งานวิเคราะห์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
(13) งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
(14) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.3 งานธุรการ
มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานสารบรรณของกองช่าง
(2) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
(3) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของกองช่าง
(4) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของกองช่าง
(5) งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียนของกองช่าง
(6) งานแจ้งมติ ก.ท. และ ก.ท.จ.ให้กองต่าง ๆ ทราบ
(7) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


2. ฝ่ายการโยธา
2.1 งานสาธารณูปโภค
(1) งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อนและสิ่งติดตั้งอื่น ๆ
(2) งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง
(3) งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า
(4) งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่
(5) งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
(6) งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
(7) งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา
(8) งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษา
(9) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.2 งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
(1) งานสำรวจการขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
(2) งานประมาณการค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
(3) งานควบคุม ดูแล ซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ
(4) งานจัดเตรียมสถานที่เพื่อดำเนินกิจกรรมของส่วนราชการภายในต่าง ๆ
(5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


Rate:
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 2 ครั้ง
  
สถิติเว็บไซต์
 
ขณะนี้ 1 คน
สถิติวันนี้ 43 คน
สถิติเดือนนี้ 1,507 คน
สถิติปีนี้ 16,172 คน
สถิติทั้งหมด 68,185 คน

ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์
อำเภอเมืองจันทบุรี
จันทบุรี 22000
โทรศัพท์. 0-3941-8498
โทรสาร. 0-3941-8498
email:[email protected]
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทรศัพท์. 0-3946-0939
เส้นทางการเดินทาง