กองคลัง

หน้าที่ความรับผิดชอบ \\ โครงสร้างกองาน \\ บุคลากร

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี การจ่ายเงิน - รับเงิน การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา เกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ งบฐานะการคลัง การเงิน การจัดทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานพัสดุเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง กาจัดทำทะเบียนพัสดุ การจำหน่ายพัสดุ การรับจ่ายพัสดุและการเก็บรักษาพัสดุ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ การวางแผนจัดเก็บรายได้ การชำระภาษีอากร การประเมินภาษีต่าง ๆ งานผลประโยชน์และทะเบียนทรัพย์สินหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยจัดแบ่งส่วนงานภายใน ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารงานคลัง

1.1 งานพัสดุและทรัพย์สิน
มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานการซื้อและการจ้าง
(2) งานการซ่อมและบำรุงรักษา
(3) งานการจำทำทะเบียนพัสดุ
(4) งานการตรวจสอบและรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
(5) งานการจำหน่ายพัสดุ
(6) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

1.2 งานการเงินและบัญชี
มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
(2) งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
(3) งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
(4) งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญจ่าย
(5) งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประการ
(6) งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่น ๆ
(7) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.3 งานธุรการ
(1) งานสารบรรณของกองคลัง
(2) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
(3) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของกองคลัง
(4) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของกองคลัง
(5) งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียนของกองคลัง
(6) งานแจ้งมติ ก.ท. และ ก.ท.จ.ให้กองต่าง ๆ ทราบ
(7) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายพัฒนารายได้
2.1 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและการจัดหารายได้อื่น ๆ ของเทศบาล
(2) การวางแผนการจัดเก็บรายได้และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้
(3) งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล
(4) งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และรายได้อื่น ๆ
(5) งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร
 (6) งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า
(7) งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแสดงรายการทรัพย์สิน หรือ คำร้องภายในกำหนดและรายชื่อผู้ไม่ชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ ภายในกำหนดแต่ละปี
(8) งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในกำหนด
(9) งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่มาชำระภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นภายในกำหนด
(10) งานประสานงานกับงานนิติการ เพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น (ไม่ยื่นแบบ ฯ และไม่ชำระภาษี) โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
(11) งานเกี่ยวกับการดำเนินคดีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
(12) งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเร่งรัดรายได้
(13) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.2 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี
(2) งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ จัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5)
(3) งานรับและตรวจสอบแบบเสดงรายการทรัพย์สินหรือแนบคำร้องของผู้เสียภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ
(4) งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้น เพื่อทำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่
(5) งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี
(6) งานจัดเก็บและชำระรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้
(7) งานลงรายการเกี่ยวกับโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้ายในทะเบียนเงินผลประโยชน์และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5) ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน
(8) งานดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี
(9) งานเก็บรักษาและการนำส่งเงินประจำวัน
(10) งานเก็บรักษาและการเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ
(11) งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
(12) งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ผ.ท.5),2,3,4,5,6,9,11,12,17
(13) งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
(14) งานตรวจรหัสประจำแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สินและรหัสชื่อผู้เสียภาษี(ผ.ท.4 และ 5)
(15) งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารข้อมูลต่าง ๆ
(16) งานการจัดทำรายงานประจำเดือน
(17) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

Rate:
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง
  
สถิติเว็บไซต์
 
ขณะนี้ 1 คน
สถิติวันนี้ 43 คน
สถิติเดือนนี้ 1,507 คน
สถิติปีนี้ 16,172 คน
สถิติทั้งหมด 68,185 คน

ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์
อำเภอเมืองจันทบุรี
จันทบุรี 22000
โทรศัพท์. 0-3941-8498
โทรสาร. 0-3941-8498
email:[email protected]
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทรศัพท์. 0-3946-0939
เส้นทางการเดินทาง