กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

หน้าที่ความรับผิดชอบ \\ โครงสร้างกองาน \\ บุคลากร

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล เกี่ยวกับการจัดทำแผน 3 ปี การวิเคราะห์นโยบายและแผน การชี้แจงประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 อีกทั้งยังรวมถึงการปฏิบัติงานทางด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของเทศบาล โดยมีผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองวิชาการและแผนงาน โดยจัดแบ่งส่วนงานภายใน ดังนี้
1. ฝ่ายแผนงานและเผยแพร่วิชาการ

1.1 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
(1) งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ
(2) งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลแลหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
(3) งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมือง และความพอเพียงของการบริการสาธารณูปโภค
(4) งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ - รายจ่าย ของเทศบาลในอนาคต
(5) งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะ ปานกลางและแผนพัฒนาประจำปี
(6) งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กร ที่เกี่ยวข้อง
(7) งานประสานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปการ ในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผลงานตามแผน
(8) งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบและดำเนินการ
(9) งานรวบรวมข้อมูลและสถิติและวิเคราะห์การจัดทำงบประมาณ
(10) งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
(11) งานศึกษาหาหลักฐานรายได้ใหม่ ๆ ของเทศบาล
(12) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.2 งานบริหารและเผยแพร่วิชาการ
มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานเผยแพร่กิจกรรมทางด้านวิชาการ
(2) งานฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
(3) งานพัฒนาบุคลากร
(4) งานประเมินผล
(5) งานเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสารของเทศบาล
(6) งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ ในด้านวิชาการ
(7) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายบริหารทั่วไป
2.1 งานธุรการ
มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานสารบรรณของกองวิชาการและแผนงาน
(2) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
(3) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของกองวิชาการและแผนงาน
(4) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของกองวิชาการและแผนงาน
(5) งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียนของกองวิชาการและแผนงาน
(6) งานแจ้งมติ ก.ท. และ ก.ท.จ.ให้กองต่าง ๆ ทราบ
(7) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.2 งานนิติการ
มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่าง และพิจารณาตรวจสอบร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
(2) งานจัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
(3) งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์
(4) งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ
(5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

Rate:
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 4 ครั้ง
  
สถิติเว็บไซต์
 
ขณะนี้ 1 คน
สถิติวันนี้ 43 คน
สถิติเดือนนี้ 1,507 คน
สถิติปีนี้ 16,172 คน
สถิติทั้งหมด 68,185 คน

ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์
อำเภอเมืองจันทบุรี
จันทบุรี 22000
โทรศัพท์. 0-3941-8498
โทรสาร. 0-3941-8498
email:[email protected]
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทรศัพท์. 0-3946-0939
เส้นทางการเดินทาง