โครงสร้างเทศบาล

หน้าที่ความรับผิดชอบ \\ โครงสร้างกองาน \\ บุคลากร

เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์  อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี เป็นเทศบาลประเภทสามัญ กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ ส่วนราชการแบ่งออกเป็น 7 ส่วนราชการ (6 กอง 1 หน่วย)ประกอบด้วย
          (๑) สำนักปลัดเทศบาล
          (๒) กองคลัง
          (๓) กองช่าง
          (4) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
          (5) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
          (6) กองการศึกษา
          (7) หน่วยตรวจสอบภายใน

ให้ส่วนราชการตาม (1)–(6) มีฐานะเป็นกอง และ (7) เป็นส่วนราชการที่มีฐานะต่ำกว่ากองหรือเทียบเท่ากอง โดยให้ขึ้นตรงต่อปลัดเทศบาล 
Rate:
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 4 ครั้ง
  
สถิติเว็บไซต์
 
ขณะนี้ 7 คน
สถิติวันนี้ 221 คน
สถิติเดือนนี้ 6,701 คน
สถิติปีนี้ 49,934 คน
สถิติทั้งหมด 101,947 คน

ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์
อำเภอเมืองจันทบุรี
จันทบุรี 22000
โทรศัพท์. 0-3941-8498
โทรสาร. 0-3941-8498
email:admin@ppnr.go.th
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทรศัพท์. 0-3946-0939
เส้นทางการเดินทาง