สำนักปลัดเทศบาล

หน้าที่ความรับผิดชอบ \\ โครงสร้างกองาน \\ บุคลากร

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล   และส่วนราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยมีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดเทศบาล โดยจัดแบ่งกลุ่มส่วนฝ่าย/งาน ภายใน ดังนี้
1. ฝ่ายอำนวยการ
1.1 งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานบริหารงานบุคคลของเทศบาลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
(2) งานบรรจุแต่งตั้ง โอน(ย้าย) และเลื่อนระดับ
(3) งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
(4) งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
(5) งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
(6) งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
(7) งานขออนุมัติกำหนดตำแหน่งอัตรากำลัง
(8) งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงานการศึกษาต่อการขอรับทุนการศึกษา
(9) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ
(10) งานสวัสดิการพนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง
(11) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
(12) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


1.2 งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 (1) งานสารบรรณของเทศบาล
(2) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ การติดต่อและ อำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
(3) งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล
(4) งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
(5) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
(6) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์
(7) งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
(8) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
(9) งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน
(10) งานแจ้งมติ ก.ท.และ ก.ท.จ. ให้กองต่าง ๆ ทราบ
(11) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.3 งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) สำรวจข้อมูลเบื้องต้นในการจัดทำแผนงาน ดำเนินการและสนับสนุนให้มีการรวม กลุ่มของประชาชนประเภทต่าง ๆ
(2) แสวงหาผู้นำท้องถิ่นเป็นผู้นำและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชนภายในเขตเทศบาล
(3) ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนา ชุมชนในท้องถิ่นภายในเขตเทศบาล
(4) ทำงานร่วมกับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด คอยให้คำแนะนำ ฝึกอบรม ประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน
(5) อำนวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร
(6) จัดทำเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ภายในเขตเทศบาล
(7) สัมภาษณ์ ศึกษา สอบประวัติเกี่ยวกับการสงเคราะห์ เพื่อประกอบการพิจารณาให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือโดยถูกต้องและเหมาะสม
(8) ออกเยี่ยมเยือน ติดตาม สืบเสาะหาข้อเท็จจริง แนะนำ ให้คำปรึกษาแก่ผู้รับ การสงเคราะห์ เพื่อให้สามารถที่จะช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้
(9) จัดทำสถิติและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้รับการสงเคราะห์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายปกครอง
2.1 งานทะเบียนราษฎรและบัตร
(1) งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
(2) งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง
(3) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(1) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
(2) งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
(3) งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็นชอบ สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่น ๆ
(4) งานตรวจสอบ ควบคุมการดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ
(5) งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(6) งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
(7) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
(8) งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(9) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.3 งานเทศกิจ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) ดูแลเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในเขตเทศบาล
(2) ตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการค้าน่ารังเกียจ
(3) วางแผนปฏิบัติงานจัดทำทะเบียนผู้ค้า ชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในเขตเทศบาลทราบ
(4) ควบคุมดูแลตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของบ้านเมือง
(5) ควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(6) ศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะแนววางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความเรียบร้อยของเทศบาล
(7) ประสานงานกับจังหวัดและอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในเขตเทศบาล
(8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายRate:
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง
  
สถิติเว็บไซต์
 
ขณะนี้ 0 คน
สถิติวันนี้ 42 คน
สถิติเดือนนี้ 1,506 คน
สถิติปีนี้ 16,171 คน
สถิติทั้งหมด 68,184 คน

ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์
อำเภอเมืองจันทบุรี
จันทบุรี 22000
โทรศัพท์. 0-3941-8498
โทรสาร. 0-3941-8498
email:[email protected]
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทรศัพท์. 0-3946-0939
เส้นทางการเดินทาง